DOKUMENTY, WYTYCZNE, INSTRUKCJE

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  - przejdź do strony z dokumentem oraz jego wersjami archiwalnymi
 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER - wraz z załącznikami oraz wersje archiwalne znajdziesz tutaj...

Ustawa z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (22.04.2020 r.) - pobierz plik
Informacja o ustawie; Materiał dot. wyboru projektów;

Harmonogramy naborów wniosków i roczne plany działania są opublikowane w sekcji Jak skorzystać z programu (część 4.)
 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził dokument pn. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce – Aktualizacja 2022 - /documents/3643825/0/220808_Aktualizacja_GdM.pdf/d79eca78-9251-4af6-8889-b5a21bcc3054; /documents/3643825/0/220808_Plan%20realizacji%20Gwarancji%20dla%20M%C5%82odzie%C5%BCy%20w%20Polsce%20-%202022%20r..pdf/bee83f79-8215-4a6b-8a14-920d40419bc5

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (z 13.02.2018r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (wersja archiwalna 31.03.2017r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 31.03.2015) - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 (13.04.2018r.) - pobierz plik

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja aktualna z 02.08.2016r.) - pobierz plik
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja archiwalna) - pobierz plik

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca od 1.01.2021 r.) - zobacz więcej
Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (zmiana z 16.12.2021  r.) - przejdź do informacji
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 23.08.2017) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja z 14.10.2016) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja archiwalna) - pobierz dokument
 
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Wersja aktualna z 19.04.2021 r.) - pobierz dokument
Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych  (aktualizacja z 27 kwietnia 2022 r.) - pobierz
Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych  od 19 kwietnia 2021 r. - pobierz
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Wersja archiwalna z 16.04.2020 r.) - pobierz dokument
Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (zmiana z 23.12.2020  r.) - przejdź do informacji
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Wersja archiwalna z 8.08.2019 r.) - pobierz dokument
Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych  od 19 kwietnia 2021 r. - pobierz
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z dnia1.01.2018r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Wersja archiwalna z dnia 2.11.2016r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Wersja archiwalna z dnia 22.07.2015r.) - pobierz dokument

Procedura weryfikacji wielokrotnego uczestnictwa w projektach konkursowych EFS z zakresu aktywizacji zawodowej (aktualizacja - lipiec 2021 r.) - pobierz plik

Wytyczne w zakresie realizacji  projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 ( wersja aktualna z dnia 01.01.2019 r) -  pobierz dokument
Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (zmiana z 29.12.2020  r.) - przejdź do informacji
Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z dnia 30.12.2016) - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 -pobierz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (wersja aktualna obowiązująca od dnia 1.01.2018r.) - pobierz dokument
Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (zmiana z 23.12.2020  r.) - przejdź do informacji
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 (wersja archiwalna) - pobierz dokument


Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji (wersja aktualna obowiązująca od dnia 11.09.2019 r.) - pobierz dokument
Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych  (aktualizacja z 27 kwietnia 2022 r.) - więcej
Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (zmiana z 23.12.2020  r.) - przejdź do informacji
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji (wersja aktualna obowiązująca od dnia 1.01.2018r.) - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji (wersja archiwalna) - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014 – 2020 (wersja aktualna obowiązująca od dnia 31.08.2021r.) - pobierz dokument
Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych  (aktualizacja z 27 kwietnia 2022 r.) - więcej
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014 – 2020 (wersja archiwalna z 20.08.2019r.) - pobierz dokument
 
Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020  - pobierz dokument
 
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja aktualna z 18.08.2020 r.) - pobierz dokumenty
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 25.06.2018 r.) - pobierz dokumenty
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja archiwalna) - pobierz dokumenty

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020 - pobierz dokument (wersja aktualna z 28.10.2015r.)(wersja archiwalna z 31.03.2015r.)
 
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (z dnia 3.11.2016r.) - pobierz dokument załaczniki do wytycznych - pobierz
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 30.04.2015r.) - pobierz dokument
 
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 (wersja aktualna z 02.2017r.) - pobierz dokument/pobierz załączniki
Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (8.05.2020 r.) - pobierz plik
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 (wersja archiwalna) - pobierz dokument


Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i męzczyzn (wersja aktualna obowiązująca od 11.04.2018r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i męzczyzn (wersja archiwalna z 2015r.) - pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (wersja aktualna od 13.01.2022 r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 12.2017r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (wersja archiwalna) - pobierz dokument
 
Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020 - pobierz plik

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja aktualna obowiązujące od 5.01.2022 r.) - pobierz dokument
Informacja o częściowym zawieszeniu ww. wytycznych od 13.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - przejdź do informacji
Wytyczne w zakresie kontroli programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja archwalna z 3 października 2019 r.) - pobierz dokument
Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (zmiana z 23.12.2020  r.) - przejdź do informacji
Wytyczne w zakresie kontroli programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 6 marca 2018r.) - pobierz dokument
Wytyczne w zakresie kontroli programów operacyjnych na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 28 maja 2015r.) - pobierz dokument
Anulowane decyzją MR od 09.2016r. Wytyczne w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020  - pobierz plik

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - pobierz dokument (wersja aktualna) / pobierz dokument (wersja archiwalna) / pobierz dokument (wersja archiwalna)
Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - pobierz plik
Pakiet logotypów możliwych do wykorzystania przy realizacji projektów w ramach POWER 2014 - 2020 - pobierz logotypy
 
Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (z 11.07.2022 r.) - pobierz plik
Wykaz zmian w wytycznych z 11.07.2022 r. - pobierz plik
Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych do 31.12.2023 r. (od 23.08.2023  r.) - przejdź do informacji

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (wersja archiwalna z 10.01.2019 r.) - pobierz plik

Informacja o częściowym zawieszeniu wytycznych (zmiana z 23.12.2020  r.) - przejdź do informacji

Plan Ewaluacji PO WER (wersja aktualna opubl. 15.12.2016) - pobierz dokument
Plan Ewaluacji PO WER (wersja archiwalna) - pobierz dokument

Centralny system teleinformatyczny SL2014 - przejdź

 
System Obsługu Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach PO WER - przejdź do strony 
  • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - pobierz plik
  • Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach PO WER dla wnioskodawców/ beneficjentów - pobierz plik
  • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER (wersja aktualna marzec 2015 oraz zakres zmian) - pobierz plik
  • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER (wersja archiwalna styczeń 2015) - pobierz plik

Zapoznaj się z prawem i dokumentami opublikowanymi na stronie głównego serwisu informacyjnego PO WER - przejdź do strony

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - pobierz plik

Centralny system teleinformatyczny SL2014 - Podręcznik Beneficjenta - dalej

PISMA, KOMUNIKATY I ZALECENIA (IK UP, IZ oraz IP)

Pismo w sprawie stosowania środków sankcyjnych w zakresie udzielania wsparcia w projektach PO WER (publ.18.11.2022 r.)
wraz z załącznikiem: Weryfikacja wystąpienia okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy, środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy w projektach PO WER

Informacja dla beneficjentów dotycząca aktualnych zasad promocji projektów realizowanych z FE (publ. 24.05.2022 r.) - przejdź

Pismo w sprawie wykluczenia podmiotów i obywateli Federacji Rosyjskiej w postępowaniach o
udzielenia zamówienia publicznego, finansowanych z funduszy europejskich (17.05.2022 r.) - pobierz plik

Kontrola działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane i dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych - pobierz komplet informacji

Zakaz udziału rosyjskich i białoruskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach w ramach unijnych sankcji nałożonych na Federację Rosyjską i Białoruś (publ. 25.02.2022 r.) - więcej

Kontrola działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane i dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych - pobierz komplet informacji

Pismo IK UP w sprawie terminu składania ofert - godzina upływu terminu wyznaczonego w dniach (publ. 19.01.2022 r.) - pobierz plik

Materiał informacyjny MFiPR dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach PO WER – wersja 3 (wrzesień 2021 r.) - pobierz plik

Uchwała KM PO WER w sprawie wydłużenia okresu zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach PO WER (z 18.11.2020 r.) - pobierz plik

Uchwała KM PO WER w sprawie wydłużenia okresu zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach PO WER (z 21.09.2020 r.) - pobierz plik

Uchwała KM PO WER w sprawie wydłużenia okresu zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach PO WER (z 30.07.2020 r.) - pobierz plik

Komunikatu dot. dostępności w projektach Funduszy Europejskich w ramach PO WER - pobierz plik
Poradnik MFiPR ułatwiający podmiotom publicznym wdrożenie przepisów dotyczących zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz dostępności cyfrowej - pobierz plik

Stanowisko MFIPR dotyczące realizacji staży w projektach EFS (22.06.2020 r.) - pobierz plik

Uchwała KM PO WER w sprawie wydłużenia okresu zastosowania odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach PO WER (z 27.05.2020 r.) - pobierz plik
Uchwała Komitetu Monitorującego PO WER w sprawie odstępstwa od obowiązku spełnienia przez beneficjentów kryteriów wyboru projektów w ramach PO WER (z 27.03.2020 r.) - pobierz plik

Najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji projektów w PO WER
w związku ze stanem epidemii COVID-19 (z 30.03.2020 r.) - pobierz plik

Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1 - wsparcie przedsiębiorczości (z 30.03.2020 r.) - pobierz plik

Pismo IP PO WER(DWUP) do beneficjentów poddziałania 1.1.1 PO WER(PUP) w sprawie działań łagodzących wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów (19.03.2020 r.) - pobierz plik

Komunikat IZ PO WER w sprawie wpływu zagrożenia koronawirusem na projekty PO WER (17.03.2020 r.) - pobierz plik

Rekomendacje MFiPR dotyczące działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS (z 16.03.2020 r.) - pobierz

Rekomendacje MFiPR dotyczące działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z środków UE (z 13.03.2020 r.) - pobierz


Pismo MRPiPS w sprawie braku kwalifikowalności - od 5.11.2019 r. - wydatków na zakup kas fiskalnych z FP, w dotacjach udzielanych przez PUP (z 5.11.2019 r.) - pobierz plik

Komunikat w sprawie ryzyka, wystąpienia podwójnego finansowania kosztów amortyzacji (31.05.2019 r.) - pobierz plik

Omnibus regulation – dane uczestników projektów PO WER - przejdź

Materiał informacyjny dotyczący procesu zarządzania zmianami w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (09.03.2021 r.) - pobierz plik

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Czerwiec 2018) - pobierz plik

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER - wersja 2.0 aktualna - (publ. 3.02.2020 r.) - pobierz plik
Pismo wprowadzające aktualizację (publ. 3.02.2020 r.) - pobierz
Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER - wersja archiwalna - (publ. 25.05.2018 r.) - pobierz plik


Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (publ. 2.02.2018r.) - pobierz plik

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu PO WER 2014-2020 (publ. 16.01.2018 r.) - pobierz plik

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach POWER 2014-2020 (publ. 8.12.2017r.) - pobierz plik

Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach POWER 2014-2020 (publ. 8.12.2017r.) - pobierz plik

Pismo MR dotyczące angażowania pracowników beneficjenta projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w roli personelu projektu (publ. 16.05.2017r.) - pobierz plik

Interpretacja Instytucji Zarządzającej PO WER dot. definicji personelu projektu UE (publ. z dnia 02.05.2017r.) - pobierz

Pismo w sprawie okreslenia terminu wejścia w życie wytycznych horyzontalnych (publ. z dnia 02.05.2017r.) - pobierz

Pismo dotyczące zmiany stanowiska IZ POWER w spawie osobistego świadczenie usług przez personel projektu (publ. z dnia 3.04.2017r.) - pobierz
Pismo IZ PO WER dotyczące osobistego świadczenie usług przez personel projektu (z dnia 3.04.2017r.) nieaktualne w związku ze zmianą stanowiska IZ POWER - pobierz

Pismio IZ PO WER dotyczace nieprawidłowości i korekt (publ.16.02.2017r.) - pobierz

Pismio IZ PO WER dotyczące końcowego rozliczenia kosztów pośrednich w projektach pozakonkursowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy (publ.16.02.2017r.) - pobierz

Zestaw pism Ministerstwa Rozwoju, dotyczących: uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów EFS, powierzania przetwarzania danych osobowych w zbiorach PO WER (w projektach partnerskich), zawierania partnerstw w projektach EFS, udzielania zamówień publicznych w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER, oświadczenia o niekaralności personelu projektu, zaktualizowanego oświadczenia uczestnika projektu realizowanego w ramach IZM (publ.02.06.2016r.) - pobierz

Komunikat dotyczący udzielania zamówień publicznych - ...więcej
 
Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w zakresie monitorowania realizacji Osi I PO WER "Osoby młode na rynku pracy" (wersja II) - pobierz plik
(wersja I - archiwalna) - pobierz plik

Wyjaśnienia IZ PO WER dot. realizacji Poddziałania 1.1.1 - pobierz dokument
 
Ustalenia ETO w zakresie nieprawidłowej realizacji projektów w ramach PO KL, wskazane do zaaplikowania do działań podejmowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - pobierz dokument
 
Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uruchomienia Bazy Konkurencyjności dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - pobierz dokument 
 
Pismo MIR dot.uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS - pobierz dokument
 
Pismo MIR dot.kosztów pośrednich w projektach współfinansowanych z EFS realizowanych przez PUP-y - pobierz dokument

Deklaracja w zakresie przeciwdziałania, wykrywania i zwalczania w DWUP nadużyć finansowych i/lub korupcji - pobierz dokument

Informacja dla beneficjentów dot. zwalczania nadużyć finansowych i korupcji - czytaj więcej

Archiwalna wesja strony jest dostępna pod adresem http://wupdolnoslaski.praca.gov.pl/web/power-dwup