Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Zmiana i cześciowe zawieszenie stosowania wytycznych.