Roczny Plan Działania na rok 2020 dla I Osi Priorytetowej PO WER 2014-2020 w zakresie Działania 1.1 dla DWUP